Klachtenregeling

imagesYR2HV2O7

Sinds 1 augustus 1998 is het voor scholen bij wet verplicht te beschikken over een klachtencommissie, dan wel bij zo'n commissie aangesloten te zijn.

Een goed zaak, want besturen en scholen worden meer en meer aangesproken op hun kwaliteit en op wat bestuurders, leraren en directies doen. Soms is het handelen of nalaten klachtwaardig. In het geval dat dit zo is, zal de potentiële klager thans niet meer aarzelen daadwerkelijk een klacht in te dienen. En dan moet er een instantie zijn die met de nodige afstand een klacht kan behandelen.

De Stichting Sint Bavo heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. De in de brochure opgenomen klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met de contactpersoon of de directie plaatsvinden.
Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Ook de per bestuur aangestelde vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Heeft de klager bijvoorbeeld getracht het probleem met de aangeklaagde of met de directeur op te lossen?
De complete klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs ligt op school ter inzage.

Ook ligt er op school de brochure 'Een goed gesprek voorkomt erger'. Een handleiding voor ouders bij een klacht over school. Deze is ter inzage.
Verder kunt u informatie aanvragen bij de landelijke organisatie voor ouders.

Meer informatie?

Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)
Postbus 10241
1301 AE Almere
telefoon: 036-5331500
e-mail:
internet: www.voo.nl

NKO
postbus 97805
2509GE Den Haag
telefoon: 070-3282882
e-mail:
internet: www.nko.nl

LOBO
Laan v. N-O Indië 277b
2593BS Den Haag
telefoon: 070-3850866
e-mail:
internet: www.lobo.nl

Ouders & Coo
Postbus 125
3970AC Driebergen
telefoon: 0343-513434
e-mail:
internet: www.ouders.net

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl