Missie en visie

imagesCAR1TX9V

Missie

De Schelp is een op ontwikkeling en samenwerking gerichte, zorgzame, veelzijdige en verdraagzame school met een interconfessionele identiteit.
Wij bieden leerlingen met soms zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid een plaats vinden in de maatschappij.
Door samen hard te werken en een intensieve, op maat gesneden begeleiding, krijgt ieder kind bij ons de maximale voorwaarde om verder te groeien, waarbij wij de lat bij onszelf en het kind hoog leggen.

Op ontwikkeling gericht:

Wij maken keuzes, veranderen, passen ons aan en spelen in op nieuwe ontwikkelingen die behoren tot de (basis-)vaardigheden in de steeds veranderende wereld, gericht op de toekomstige leef- en werkpraktijk van onze leerlingen. Wij zijn een 'Lerende School'.

Op samenwerking gericht:

Wij werken als team nauw samen en betrekken onze leerlingen zoveel mogelijk bij het onderwijs en hun ontwikkeling. Hierbij nemen de ouders en maatschappelijke samenwerkingsverbanden ook een belangrijke plaats in.

Zorgzaam:

Wij hechten veel belang aan een goed en veilig leef- en leerklimaat, zodat leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend en niet-onderwijzend personeel goed kunnen functioneren.
De leerlingenbegeleiding heeft een individueel karakter (leerling volgsysteem), waarbij de zorg voor iedere leerling, in alle verscheidenheid, centraal staat.

Veelzijdig:

Wij geven onze leerlingen een veelzijdige vorming, waarbij naast het ontwikkelen van theoretische en praktische kennis en vaardigheden gericht op de (werk-) praktijk, ook aandacht besteed wordt aan de culturele en sociale ontwikkeling.

Verdraagzaam:

De Schelp biedt vanuit haar interconfessionele identiteit leerlingen hulp bij hun oriÎntatie op normen en waarden die gebaseerd zijn op eerlijkheid, vertrouwen, goed omgaan met elkaar en respect voor ieders afkomst, ras, geloof en overtuiging.

Visie

imagesH59O4Z92

De Schelp wil een school zijn die op een gestructureerde en uitdagende manier kinderen een brede ontwikkeling biedt die aansluit bij de mogelijkheden van elk kind en het daarbij behorende perspectief op de toekomst.

 • Wij vinden daarbij de kennis van ouders, verzorgers en relevante maatschappelijke instellingen onmisbaar.
 • Wij vinden dat het les- en begeleidingsprogramma gericht moet zijn op het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen slagen in de praktijk van beschermd wonen, dagbesteding, werken en vrijetijdsbesteding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het leren leggen en onderhouden van sociale contacten centraal staat.
 • Wij vinden dat de onderlinge verdraagzaamheid veel aandacht verdient. Om deze verdraagzaamheid te bevorderen hebben wij een leerlijn sociale vaardigheden voor de leerlingen van 4 tot 12 jaar en een leerlijn voor de leerlingen vanaf 12 jaar. Ook proberen wij in ons gedrag een voorbeeld te zijn voor onze leerlingen.
 • Wij realiseren ons onderwijs zoveel mogelijk in voor de leerlingen zinvolle contexten, vanuit levensgebieden, thema's en projecten, waarbij al doende verband kan worden gelegd tussen kennis en vaardigheid. Daarbij worden de accenten van het onderwijs gelegd op de versterking van de redzaamheid, waarbij zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld centrale begrippen zijn. Onze leerlingen moeten leren te functioneren in situaties thuis, buitenshuis, tijdens werk en vrijetijdsbesteding. De terreinen waarin dit tot uiting komt zijn de terreinen die in ons leerlingvolgsysteem genoemd worden, t.w.:
  1. Zelfredzaamheid en gezondheid (HET LICHAAM).
  2. Cognitieve vaardigheden (HET HOOFD EN DE HERSENEN).
  3. Sociaal-emotionele ontwikkeling en de Culturele en Creatieve ontwikkeling (HET HART EN DE GEVOELENS).
  4. Maatschappelijke redzaamheid en praktische vorming (DE HANDEN ALS INSTRUMENTEN).

 Hierbij streven wij naar een hoge kwaliteit door:

 • Uit te gaan en kennis te hebben van de voortdurend in ontwikkeling zijnde inzichten in de onderwijsbeperkingen van onze leerlingen die vooral de informatieverwerving, de informatieverwerking, de zelfstandigheid en het sociale functioneren betreffen. Deze kennis geeft ons het gereedschap om vanuit de mogelijkheden en de beleving van het kind ons onderwijs te organiseren, zodat de kans op leren optimaal is.
 • Op de groep afgestemde groepsplannen en indien nodig een op het kind afgestemd individueel handelingsplan.
 • Een duidelijke klassenorganisatie (GIP) en heldere, doorgaande leerlijnen en instructies.
 • Een duidelijke organisatie van schoolactiviteiten en stages.
 • Een duidelijke en heldere begeleidingsstructuur.
 • Een optimaal gebruik van de beschikbare onderwijstijd, door effectief pedagogisch- en didactisch handelen van de leerkrachten.
 • Het ontwikkelen van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij onze leerlingen (wij zien onze school als een 'proeftuin' voor leerlingen).
 • Een goed en open contact met ouders en/of verzorgers, onmisbaar voor een evenwichtige groei op alle levensgebieden van het kind.
 • Een passende scholing van het docententeam, binnen onze missie en visie, gericht op uitbreiding en integratie van specifieke deskundigheid, omdat dit een voorwaarde is om onderwijs te geven met een maximaal bereikbare kwaliteit.

Wij vinden het een uitdaging om dit na te streven en hopen hiermee de slaagkans van onze leerlingen in de maatschappij te vergroten.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl