Aanmeldprocedure

Aanmelding en uitstroom

Wanneer u overweegt om uw kind op onze school aan te melden, kunt u contact opnemen met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geeft de directeur u uitgebreide informatie over de school, kunt u uitleggen wat de kenmerken van uw kind zijn en krijgt u een rondleiding door de school. Tijdens het gesprek krijgt u ook uitleg over de aanmeldingsprocedure. Om uw kind bij onze school aan te melden, vult u het aanmeldingsformulier van de school in. Hierin worden allerlei gegevens over het kind en de ouders gevraagd. Ouders tekenen daarnaast een verklaring waarmee zij de school toestemming geven om informatie op te vragen bij de voorgaande instelling of school waar het kind gezeten heeft. Ook wordt ouders gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee bij het Samenwerkingsverband PO of VO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd kan worden. Pas als een leerling een TLV heeft mag hij/zij geplaatst worden en ontvangt de school de bekostiging van het rijk. Wij raden u aan om uw kind tijdig bij onze school aan te melden. Houdt u er rekening mee dat een procedure maximaal 10 weken kan duren. Bij de aanmeldingsprocedure hoort o.a. dat er een observatie door de orthopedagoog en/of intern begeleider plaats vindt. Het kan ook zijn dat uw kind uitgenodigd wordt om gedurende een of een aantal dagdelen mee te draaien in een van onze groepen. Tijdens die dagdelen wordt door de school bekeken hoe hij/zij functioneert en of de leerling in de betreffende groep past. Na de onderzoeksperiode wordt de leerling in de Commissie van Begeleiding (CvB) besproken. Indien de CvB een positief besluit neemt, worden ouders geïnformeerd over de startdatum en in welke groep de leerling geplaatst wordt.
De toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband heeft een geldigheid van één of meer schooljaren. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt opnieuw bekeken of uw kind nog steeds speciaal onderwijs nodig heeft of wat passender voor uw kind zou zijn.

Via deze link kunt u het aanmeldformulier downloaden. U kunt het ingevulde aanmeldformulier sturen naar: 
 
Uitstroom in het SO: Wanneer leerlingen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, stromen zij uit. De CvB formuleert dan voor elke leerling een schooladvies en begeleidt de ouders bij het maken van een schoolkeuze. Het is mogelijk dat de leerling doorstroomt naar het VSO. Hier zal dan een TLV voor worden aangevraagd. Ook tussentijdse uitstroom komt voor. Tijdens een leerlingbespreking, zoals wij die twee keer per jaar houden, kan naar voren komen dat een leerling zich zo ontwikkelt dat hij/zij het advies krijgt voor een overstap naar een andere school of instelling. We begeleiden bij het maken van een schoolkeuze en de aanmelding. Vervolgens zorgen we voor de overdracht, zodat op de vervolgschool of instelling goed kan worden gestart.

Uitstroom in het VSO:
Leerlingen kunnen de mogelijkheid hebben om uit te stromen naar een praktijkschool. Het is wenselijk om dit te onderzoeken in het eerste jaar van het VSO. Wij streven ernaar in ons onderwijs dat ieder kind een uitstroombestemming vindt dat past bij de interesse en mogelijkheden van het kind. Dit traject doen wij altijd met het kind en de ouders gezamenlijk.

Voor alle leerlingen die uitstromen blijven wij gedurende 2 jaar de ontwikkelingen volgen. Hierdoor kunnen wij zien of wij het juiste advies gegeven hebben en beoordelen of wij de leerlingen voldoende hebben voorbereid op de vervolgschool of uitstroombestemming.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl