Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid

Deze schoolafspraken hanteren wij op De Schelp

  • Wat ik zelf kan doe ik zelf. 
  • Ik ben aardig voor een ander.  
  • Ik loop rustig, ik praat op een vriendelijke toon.  
  • Ik luister naar alle juffen en meesters.  
  • Ik ga netjes met de spullen van een ander en mijzelf om.  

Voor het aanleren van sociale vaardigheden maken wij als school gebruik van de Kanjertraining en Rots&Water. Als u meer wilt lezen over het pedagogische klimaat en de sfeer in school verwijzen we u naar onze schoolgids.

Veiligheid

Kinderen ontwikkelen optimaal in een veilige setting. Wij bieden een veilige en positieve sfeer op onze school. Het betekent ook dat we als school optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en dat we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

Vertrouwen 

Wij hebben ervoor gekozen dat alle leerkrachten en assistenten vertrouwenspersoon zijn voor de leerlingen. Als zij met een probleem komen dan kunnen zij dit bespreekbaar maken bij ieder die zij willen. Deze persoon draagt zorg voor het vertrouwen en bespreekt waar nodig de situatie met de aandachtfunctionarissen van de school. Wij scholen ons team hoe wij hierin kunnen handelen, wat goed is voor het vertrouwen van de leerling en wat passend is voor de wenselijke zorg die geboden dient te worden.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Het team hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel hiervan is dat sneller en adequater wordt gehandeld en dat daardoor minder kinderen worden geconfronteerd met geweld en mishandeling. 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp dan verwijzen wij u naar de schoolgids paraaf 2.5

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl